O projekcie ESA

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.
Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Szkoły - jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze - są właściwym miejscem, w którym wiedzę należy upowszechniać i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów, mających wpływ na jakość życia.

Szkoły, biorące udział w projekcie „ESA”, zostały wyposażone w mierniki, oznaczające jakość powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie wykorzystując dane archiwalne mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji, z czynnikami atmosferycznymi.

Cele projektu

Edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie, oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Opis projektu

Części tworzące projekt ESA:

Pomiary
Edukacja

Pomiary jakości powietrza

W ramach projektu ESA w szkołach instalowane są mierniki jakości powietrza. W zależności od wybranej konfiguracji oznaczana jest jakości powietrza wewnątrz oraz na zewnątrz budynku szkoły. Mierzone są w trybie ciągłym następujące parametry:

  • stężenie pyłu PM2.5 wewnątrz szkoły
  • stężenie pyłu PM10 wewnątrz szkoły
  • stężenie pyłu PM2.5 na zewnątrz szkoły
  • stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły
  • temperatura powietrza na zewnątrz szkoły
  • ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły
  • wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły

Zmierzone wielkości uśredniane są w okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesyłane do centralnego serwera. Dane wysyłane są za pośrednictwem sieci OSE lub Internet. Serwer dokonuje walidacji i agregacji zebranych danych, obliczane są odpowiednie dane wynikowe i prezentowane na stronie www. Podstawową prezentowaną daną jest średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru zmieniająca się co 5 minut. Dane prezentowane są na portalu projektu oraz na ekranach informacyjnych w wybranych szkołach. Na ekranach prezentowane są również treści edukacyjne.
Dodatkowo na budynkach szkół instalowane są wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.

Architektura projektu

Działania informacyjne i szkoleniowe

Projekt ESA w części edukacyjno-informacyjnej zakłada aktywny udział nauczycieli ze szkół wyposażonych w mierniki w działaniach edukacyjno-informacyjnych poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i materiały dydaktyczne. W tym celu realizujemy kompleksowe szkolenia dla nauczycieli – koordynatorów projektu ESA. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów i praktyków, zajmujących się problematyką smogu i przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza.

Zaangażowani w projekt szkolni koordynatorzy wspierają nas w dostosowywaniu do potrzeb uczniów i ciągłym udoskonalaniu materiałów edukacyjnych. Inicjują również działania aktywizujące społeczność szkolną w tematykę walki ze SMOGiem.

Wraz ze zwiększaniem zasięgu projektu ESA i rozwojem form działania, przygotowanie nauczycieli-koordynatorów pozwoli na realizację przez nich kaskadowych działań szkoleniowo-informacyjnych, kierowanych do pozostałych nauczycieli w placówkach własnych i innych.

Ponadto nauczyciele-koordynatorzy i pozostali przedstawiciele grona pedagogicznego, zaangażowani w realizację projektu ESA w kolejnych etapach będą zapraszani do aktywnego udziału w pracach nad rozwojem koncepcji skalowalnego programu edukacyjnego w formule ogólnopolskiej.

MATERIAŁY INFORMACYJNE i SZKOLENIOWE >>

Poradniki dla nauczycieli
Warsztaty
Materiały on-line
Konsultacje